Föräldrasamverkan

 

Föräldrars delaktighet och engageamang är en framgångsfaktor i en elevs skolgång. Med ökad vetskap om skolans mål, arbetssätt och värderingar kan föräldrar lättare stödja sitt barn i skolarbetet.

På Mariaskolan vill vi verka för en öppen dialog mellan hem och skola samt skapa ett klimat där elever, föräldrar och lärare i samspel driver elevens skolutveckling framåt. Föräldrasamverkan på Mariaskolan sker genom informationskanaler och mötesformer där föräldrar får information och möjlighet att framföra tankar, idéer och frågeställningar.

Löpande allmän information som rör elev och klass får föräldrar först och främst via skolwebben. Föräldrar blir vidare kallade till ett föräldramöte per termin för aktuell information och diskussion runt respektive klass. Föräldrar, elev och lärare har också en gång per termin en dialog kring varje elevs skolutveckling i ett utvecklingssamtal.

Mariaskolans skolråd är också ett led i skolans föräldrasamverkan. Skolrådet består av skolledarna, två föräldrarådsrepresentanter per klass samt representanter från arbetslagen. Skolrådet träffas två gånger per termin i en dialog kring aktuella frågor.

 

 

Dela:
Kategorier: