Fritidshemmet

färgglada tärningar i en hög

 

Skolans arbetslag för de yngre åren är organiserade vertikalt, det vill säga att F-2 utgör tre arbetslag, Diamanten, Eken och Skutan. Under skoltid går eleverna i åldershomogena klasser. Inom ramen för verksamheten i F-2 är fritidsverksamheten integrerad. Mariaskolans fritidsverksamhet bygger på styrdokumenten som är skollagen, läroplanen och skolverkets allmänna råd. Diamanten och Eken ligger i Mariaskolans huvudbyggnad och Skutan i ett externt hus på skolgården. På varje avdelning arbetar fritidspedagoger/ fritidslärare som följer eleverna under delar av dagen. Fritidsverksamheten är inbakad i skoldagen under halvklasstimmarna för alla elever, och även gymnastiken för förskoleklassen. Där har fritidspedagogerna/ fritidslärarna stor möjlighet att utveckla elevernas olika förmågor och använda sig av fritidspedagogik för att eleverna ska nå målen. När skoldagen är slut kl.13.30 tar fritids vid i samma lokaler. Alla avdelningar har en verkstad för skapande verksamhet. Fritids har även tillgång till skolans lilla idrottssal.

Fritidshemsverksamheten utgår från elevernas intressen och Skolverkets styrdokument. Fritidshemmen har ett systematiskt arbete tillsammans med eleverna i inflytandearbetet under sin fritidshemstid. Fritidspedagogerna/fritidslärarna erbjuder planerade aktiviteter för eleverna varje dag. Målet är att eleverna ska ha testat flera olika aktiviteter under ett läsår. Exempel på aktiviteter som erbjuds, men varieras beroende på elevernas olika önskemål och årstider. Olika lekar i lilla gymnastiksalen, skapande verksamhet, idrottslyftet, drama, utelekar, tecknarklubb, just dance, bingo, speldagar och bakning.

Mer om vårt arbete och våra mål hittar du i dokumentet Fritidshemmet.

 

Dela:
Kategorier: